Menu GrandGames.net
中文
⍆ ⛹ ⎕ ⌕

独在线

是一个益智游戏,这是一个正方形的9通过9个细胞,每一个都是一位数,从1到9个。 在一个栏、行或3通过3平方不能以相同的数字。 最初仅表示部分的数字。 目的是找到失踪。 所有独在我们的网站上写的是正确的,并有正确的解决办法! 玩数独游戏在线完全免费的!

每个单元都有辅助数字来解决。 Kadoe数字可以标记作为一个可能的选择的正确价值的细胞通过选择黑的了(鼠标左键)或删除,以消除在选择的地区滑的笔(右键).

特派团 "Way Of The Samurai"

2018-11-25   Memo   硬币20   阶段54
T106 B3 S3 G7

特派团 "Feel like a Samurai"

2019-03-23   richik   硬币100   阶段32
T9 B1 S2 G0

特派团 "Multistake - construction accident"

2019-04-02   Lysva   硬币50   阶段18
T22 B3 S2 G5
空细胞: 复杂性:
使用选择: 排序: 在相反的顺序  
找到独: 21824
独 №16004

独 №16004

 • 空细胞: 57
 • 评价: 4.715
 • 复杂性 (usr): 3 из 3
 • 复杂性 (cmp): 1.20
 • 加入: 2017-04-08
 • 一旦解决了: 468
 • 速度: 1h.23m.
独 №4758

独 №4758

 • 空细胞: 59
 • 评价: 4.714
 • 复杂性 (usr): 3 из 3
 • 复杂性 (cmp): 5.94
 • 加入: 2014-09-24
 • 一旦解决了: 801
 • 速度: 54m.
独 №4485

独 №4485

 • 空细胞: 55
 • 评价: 4.699
 • 复杂性 (usr): 3 из 3
 • 复杂性 (cmp): 1.32
 • 加入: 2014-09-11
 • 一旦解决了: 355
 • 速度: 1h.5m.
独 №2900

独 №2900

 • 空细胞: 59
 • 评价: 4.698
 • 复杂性 (usr): 3 из 3
 • 复杂性 (cmp): 5.63
 • 加入: 2014-06-17
 • 一旦解决了: 710
 • 速度: 1h.28m.
独 №12081

独 №12081

 • 空细胞: 56
 • 评价: 4.696
 • 复杂性 (usr): 3 из 3
 • 复杂性 (cmp): 1.54
 • 加入: 2016-06-25
 • 一旦解决了: 429
 • 速度: 51m.44s.
独 №14143

独 №14143

 • 空细胞: 56
 • 评价: 4.684
 • 复杂性 (usr): 3 из 3
 • 复杂性 (cmp): 5.42
 • 加入: 2016-09-27
 • 一旦解决了: 290
 • 速度: 57m.53s.
独 №11906

独 №11906

 • 空细胞: 57
 • 评价: 4.683
 • 复杂性 (usr): 3 из 3
 • 复杂性 (cmp): 5.79
 • 加入: 2016-06-20
 • 一旦解决了: 351
 • 速度: 50m.48s.
独 №11912

独 №11912

 • 空细胞: 57
 • 评价: 4.678
 • 复杂性 (usr): 1 из 3
 • 复杂性 (cmp): 1.12
 • 加入: 2016-06-20
 • 一旦解决了: 107
 • 速度: 32m.24s.
独 №18816

独 №18816

 • 空细胞: 57
 • 评价: 4.676
 • 复杂性 (usr): 3 из 3
 • 复杂性 (cmp): 1.75
 • 加入: 2017-09-27
 • 一旦解决了: 327
 • 速度: 1h.9m.
独 №19319

独 №19319

 • 空细胞: 55
 • 评价: 4.673
 • 复杂性 (usr): 3 из 3
 • 复杂性 (cmp): 1.43
 • 加入: 2017-11-23
 • 一旦解决了: 154
 • 速度: 1h.22m.
独 №13000

独 №13000

 • 空细胞: 57
 • 评价: 4.672
 • 复杂性 (usr): 3 из 3
 • 复杂性 (cmp): 1.19
 • 加入: 2016-07-26
 • 一旦解决了: 166
 • 速度: 1h.1m.
独 №18612

独 №18612

 • 空细胞: 56
 • 评价: 4.67
 • 复杂性 (usr): 3 из 3
 • 复杂性 (cmp): 1.48
 • 加入: 2017-09-05
 • 一旦解决了: 110
 • 速度: 1h.17m.
独 №7520

独 №7520

 • 空细胞: 57
 • 评价: 4.667
 • 复杂性 (usr): 3 из 3
 • 复杂性 (cmp): 1.22
 • 加入: 2015-08-14
 • 一旦解决了: 419
 • 速度: 44m.47s.
独 №14199

独 №14199

 • 空细胞: 57
 • 评价: 4.665
 • 复杂性 (usr): 2 из 3
 • 复杂性 (cmp): 1.30
 • 加入: 2016-09-30
 • 一旦解决了: 57
 • 速度: 17m.39s.
独 №1250

独 №1250

 • 空细胞: 58
 • 评价: 4.663
 • 复杂性 (usr): 3 из 3
 • 复杂性 (cmp): 5.11
 • 加入: 2013-11-09
 • 一旦解决了: 618
 • 速度: 1h.
独 №1924

独 №1924

 • 空细胞: 59
 • 评价: 4.662
 • 复杂性 (usr): 3 из 3
 • 复杂性 (cmp): 5.57
 • 加入: 2014-03-08
 • 一旦解决了: 498
 • 速度: 59m.50s.
独 №7670

独 №7670

 • 空细胞: 58
 • 评价: 4.662
 • 复杂性 (usr): 3 из 3
 • 复杂性 (cmp): 1.42
 • 加入: 2015-09-07
 • 一旦解决了: 457
 • 速度: 1h.1m.
独 №18160

独 №18160

 • 空细胞: 56
 • 评价: 4.659
 • 复杂性 (usr): 3 из 3
 • 复杂性 (cmp): 1.25
 • 加入: 2017-07-23
 • 一旦解决了: 269
 • 速度: 1h.14m.
独 №12379

独 №12379

 • 空细胞: 57
 • 评价: 4.658
 • 复杂性 (usr): 3 из 3
 • 复杂性 (cmp): 2.05
 • 加入: 2016-07-05
 • 一旦解决了: 146
 • 速度: 40m.3s.
独 №14304

独 №14304

 • 空细胞: 55
 • 评价: 4.656
 • 复杂性 (usr): 3 из 3
 • 复杂性 (cmp): 1.13
 • 加入: 2016-10-07
 • 一旦解决了: 223
 • 速度: 45m.29s.
独 №381

独 №381

 • 空细胞: 56
 • 评价: 4.654
 • 复杂性 (usr): 3 из 3
 • 复杂性 (cmp): 5.74
 • 加入: 2013-01-15
 • 一旦解决了: 573
 • 速度: 45m.28s.
独 №10041

独 №10041

 • 空细胞: 56
 • 评价: 4.653
 • 复杂性 (usr): 3 из 3
 • 复杂性 (cmp): 1.27
 • 加入: 2016-04-07
 • 一旦解决了: 283
 • 速度: 55m.39s.
独 №15486

独 №15486

 • 空细胞: 51
 • 评价: 4.653
 • 复杂性 (usr): 1 из 3
 • 复杂性 (cmp): 0.31
 • 加入: 2017-02-18
 • 一旦解决了: 128
 • 速度: 14m.20s.
独 №14413

独 №14413

 • 空细胞: 54
 • 评价: 4.651
 • 复杂性 (usr): 3 из 3
 • 复杂性 (cmp): 5.31
 • 加入: 2016-10-16
 • 一旦解决了: 224
 • 速度: 1h.9m.
独 №18138

独 №18138

 • 空细胞: 57
 • 评价: 4.651
 • 复杂性 (usr): 3 из 3
 • 复杂性 (cmp): 1.27
 • 加入: 2017-07-21
 • 一旦解决了: 242
 • 速度: 53m.40s.
独 №14247

独 №14247

 • 空细胞: 57
 • 评价: 4.644
 • 复杂性 (usr): 2 из 3
 • 复杂性 (cmp): 0.79
 • 加入: 2016-10-04
 • 一旦解决了: 278
 • 速度: 34m.52s.
独 №13120

独 №13120

 • 空细胞: 56
 • 评价: 4.643
 • 复杂性 (usr): 3 из 3
 • 复杂性 (cmp): 1.27
 • 加入: 2016-08-01
 • 一旦解决了: 218
 • 速度: 41m.20s.
独 №362

独 №362

 • 空细胞: 58
 • 评价: 4.642
 • 复杂性 (usr): 3 из 3
 • 复杂性 (cmp): 1.65
 • 加入: 2013-01-11
 • 一旦解决了: 739
 • 速度: 46m.58s.
独 №11255

独 №11255

 • 空细胞: 56
 • 评价: 4.64
 • 复杂性 (usr): 3 из 3
 • 复杂性 (cmp): 1.80
 • 加入: 2016-05-29
 • 一旦解决了: 281
 • 速度: 40m.24s.
独 №16949

独 №16949

 • 空细胞: 57
 • 评价: 4.639
 • 复杂性 (usr): 3 из 3
 • 复杂性 (cmp): 2.34
 • 加入: 2017-06-30
 • 一旦解决了: 100
 • 速度: 32m.34s.
新网站上的
独 №21858
独 №21859
独 №21860
独 №21861
独 №21862
独 №21863
独 №21864
独 №21865
独 №21866
独 №21867
独 №21848
独 №21849
ADB finder
Реклама Ads Google Yandex
:)
返回的一个最小的窗口