Menu GrandGames.net
中文
⍆ ⛹ ⎕ ⌕

日马赛克

日本镶嵌是加密的灰度图像。 没有在解决形成看起来像一个表与细胞其中包含的数字,0至9. 数字显示有多少细胞周围,包括非常小阴影。 一些数字是隐藏(细胞是空的)复杂的决定。

日马赛克也被称为"马赛克"和"填补数字的"。 其规则的难题也略有回忆的游戏"的扫雷艇".

默认情况下,细胞都是灰色阴影中。 左边的按钮(或点击触摸屏幕)是一个黑色的小区;正确的白色。 关键的转让可以改变通过按下按钮c/b的三角形。 为方便起见,决定性的数字的细胞,改变颜色取决于地位:

 • 红色的阴影细胞周围的一个更有效或没有足够免费的细胞涂料到达指定号码。
 • 蓝色的阴影细胞周围的数量相同的细胞,但是还有免费的细胞,可以标志的白色。
 • 绿色阴影所有的细胞周围的数量在该单元的匹配数漆成黑色的细胞。
 • 棕色的-所有的空的空间,周围可以是黑色的.

在大多数的难题,尤其是规模小,方案试图消除为很多数字作可能的话,为了解决这一困难,因为可能与左一点作为可能的解决方案和地区有一个。

特派团 "Christmas mosaic"

2018-12-28   olenenok   硬币50   阶段14
T60 B9 S4 G5

特派团 "My favorite Japanese mosaic"

2018-11-28   richik   硬币50   阶段15
T62 B7 S8 G8

特派团 "Simple Japanese mosaic"

2018-11-27   olenenok   硬币20   阶段25
T122 B8 S9 G11
尺寸: 复杂性: 显示: 标记: 排序:  
结果发现: 2330
日马赛克 №7565

日马赛克 №7565

 • 尺寸: 40x50
 • 评价: 4.853
 • 复杂性: 4
 • 2017-03-11
 • 一旦解决了: 1790
 • 速度: 46:59
日马赛克 №7487

日马赛克 №7487

 • 尺寸: 50x40
 • 评价: 4.78
 • 复杂性: 5
 • 2017-03-08
 • 一旦解决了: 1158
 • 速度: 01:01:47
日马赛克 №8444

日马赛克 №8444

 • 尺寸: 45x35
 • 评价: 4.77
 • 复杂性: 4
 • 2017-04-11
 • 一旦解决了: 1561
 • 速度: 35:03
日马赛克 №8041

日马赛克 №8041

 • 尺寸: 40x50
 • 评价: 4.764
 • 复杂性: 4
 • 2017-03-28
 • 一旦解决了: 1336
 • 速度: 34:29
日马赛克 №8256

日马赛克 №8256

 • 尺寸: 40x40
 • 评价: 4.761
 • 复杂性: 4
 • 2017-04-04
 • 一旦解决了: 1066
 • 速度: 29:44
日马赛克 №7619

日马赛克 №7619

 • 尺寸: 38x42
 • 评价: 4.721
 • 复杂性: 3
 • 2017-03-13
 • 一旦解决了: 1392
 • 速度: 25:02
日马赛克 №32028

日马赛克 №32028

 • 尺寸: 50x35
 • 评价: 4.716
 • 复杂性: 3
 • 2018-06-04
 • 一旦解决了: 492
 • 速度: 27:21
日马赛克 №10456

日马赛克 №10456

 • 尺寸: 40x40
 • 评价: 4.714
 • 复杂性: 4
 • 2017-06-11
 • 一旦解决了: 747
 • 速度: 40:27
日马赛克 №8336

日马赛克 №8336

 • 尺寸: 35x35
 • 评价: 4.712
 • 复杂性: 3
 • 2017-04-07
 • 一旦解决了: 1090
 • 速度: 20:54
日马赛克 №7594

日马赛克 №7594

 • 尺寸: 25x45
 • 评价: 4.712
 • 复杂性: 3
 • 2017-03-12
 • 一旦解决了: 1103
 • 速度: 26:50
日马赛克 №19192

日马赛克 №19192

 • 尺寸: 45x45
 • 评价: 4.703
 • 复杂性: 5
 • 2017-12-17
 • 一旦解决了: 479
 • 速度: 43:12
日马赛克 №9395

日马赛克 №9395

 • 尺寸: 37x40
 • 评价: 4.699
 • 复杂性: 4
 • 2017-05-12
 • 一旦解决了: 721
 • 速度: 27:01
日马赛克 №10154

日马赛克 №10154

 • 尺寸: 45x30
 • 评价: 4.697
 • 复杂性: 3
 • 2017-06-03
 • 一旦解决了: 704
 • 速度: 24:13
日马赛克 №14803

日马赛克 №14803

 • 尺寸: 45x35
 • 评价: 4.697
 • 复杂性: 4
 • 2017-09-26
 • 一旦解决了: 701
 • 速度: 32:22
日马赛克 №7703

日马赛克 №7703

 • 尺寸: 45x30
 • 评价: 4.693
 • 复杂性: 5
 • 2017-03-16
 • 一旦解决了: 710
 • 速度: 37:28
日马赛克 №8077

日马赛克 №8077

 • 尺寸: 30x40
 • 评价: 4.687
 • 复杂性: 4
 • 2017-03-29
 • 一旦解决了: 828
 • 速度: 28:55
日马赛克 №28242

日马赛克 №28242

 • 尺寸: 40x45
 • 评价: 4.685
 • 复杂性: 3
 • 2018-04-16
 • 一旦解决了: 474
 • 速度: 28:01
日马赛克 №8310

日马赛克 №8310

 • 尺寸: 41x43
 • 评价: 4.679
 • 复杂性: 3
 • 2017-04-06
 • 一旦解决了: 1184
 • 速度: 34:18
日马赛克 №10430

日马赛克 №10430

 • 尺寸: 25x40
 • 评价: 4.678
 • 复杂性: 5
 • 2017-06-10
 • 一旦解决了: 571
 • 速度: 25:32
日马赛克 №9539

日马赛克 №9539

 • 尺寸: 35x40
 • 评价: 4.675
 • 复杂性: 4
 • 2017-05-17
 • 一旦解决了: 627
 • 速度: 23:22
日马赛克 №24360

日马赛克 №24360

 • 尺寸: 40x50
 • 评价: 4.673
 • 复杂性: 4
 • 2018-02-27
 • 一旦解决了: 344
 • 速度: 28:20
日马赛克 №8221

日马赛克 №8221

 • 尺寸: 50x35
 • 评价: 4.669
 • 复杂性: 3
 • 2017-04-03
 • 一旦解决了: 826
 • 速度: 31:36
日马赛克 №9879

日马赛克 №9879

 • 尺寸: 30x45
 • 评价: 4.667
 • 复杂性: 3
 • 2017-05-27
 • 一旦解决了: 758
 • 速度: 21:55
日马赛克 №28097

日马赛克 №28097

 • 尺寸: 48x42
 • 评价: 4.667
 • 复杂性: 4
 • 2018-04-21
 • 一旦解决了: 261
 • 速度: 22:53
日马赛克 №8870

日马赛克 №8870

 • 尺寸: 37x37
 • 评价: 4.665
 • 复杂性: 4
 • 2017-04-26
 • 一旦解决了: 585
 • 速度: 28:18
日马赛克 №28305

日马赛克 №28305

 • 尺寸: 40x45
 • 评价: 4.664
 • 复杂性: 4
 • 2018-04-17
 • 一旦解决了: 397
 • 速度: 33:00
日马赛克 №9303

日马赛克 №9303

 • 尺寸: 50x30
 • 评价: 4.662
 • 复杂性: 3
 • 2017-05-10
 • 一旦解决了: 872
 • 速度: 28:16
日马赛克 №10782

日马赛克 №10782

 • 尺寸: 50x30
 • 评价: 4.661
 • 复杂性: 4
 • 2017-06-20
 • 一旦解决了: 600
 • 速度: 31:14
日马赛克 №12393

日马赛克 №12393

 • 尺寸: 40x40
 • 评价: 4.661
 • 复杂性: 4
 • 2017-07-30
 • 一旦解决了: 626
 • 速度: 33:42
日马赛克 №14547

日马赛克 №14547

 • 尺寸: 40x35
 • 评价: 4.66
 • 复杂性: 4
 • 2017-09-18
 • 一旦解决了: 346
 • 速度: 22:30
新网站上的
日马赛克 №67715
日马赛克 №67712
日马赛克 №67482
日马赛克 №67469
日马赛克 №67407
日马赛克 №68889
日马赛克 №66975
日马赛克 №66776
日马赛克 №66618
日马赛克 №66588
日马赛克 №66563
日马赛克 №68050
ADB finder
Реклама Ads Google Yandex
:)